PRIVACY BELEID

bardahl.be - Sadaps Bardahl
Type site : e-commerce

Het doel van het privacy beleid
 

Het doel van dit privacy beleid is de gebruikers van onze website te informeren over het gebruik van de ontvangen persoonlijke gegevens en meer bepaald:

 1. De persoonlijk gegevens die we ontvangen
 2. Het gebruik van de ontvangen gegevens
 3. Wie heeft toegang tot de ontvangen gegevens
 4. De rechten ven de gebruikers van de site
 5. De politiek met betrekking tot cookies van deze site

Dit privacy beleid is parallel aan de algemene voorwaarden betreffende het gebruik van deze site.

Wetten van toepassing

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is dit privacy beleid conform aan de volgende voorschriften:

Gegevens met een persoonlijk karakter moeten : 

 1. verwerkt worden op een rechtmatige, eerlijke en transparante manier met betrekking tot de betrokkene (rechtmatigheid, loyaliteit, transparantie) ; 
 2. verzameld worden voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden, en niet om verder te worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden; verdere verwerking voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden wordt, in overeenstemming met artikel 89, lid 1, niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden (beperkingsdoeleinden) ;
 3. adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie) ;
 4. nauwkeurig zijn en, indien nodig, up-to-date gehouden; alle redelijke maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die onjuist zijn, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onverwijld worden gewist of gecorrigeerd (juistheid) ;
 5. bewaard worden in een vorm die de identificatie van de betrokkenen mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer is dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; persoonsgegevens mogen voor langere periodes worden bewaard zolang ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, op voorwaarde dat de passende technische en organisatorische door de verordening vereiste maatregelen worden geïmplementeerd om de rechten en vrijheden van de betrokkene te waarborgen (beperking van bewaring) ;
 6. op zodanige wijze worden verwerkt dat een passende beveiliging van persoonsgegevens wordt gewaarborgd, met inbegrip van bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van technische maatregelen of passende organisatorische maatregelen (integriteit en vertrouwelijkheid).

Verwerking is alleen rechtmatig indien voor zover aan ten minste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden ;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op diens verzoek zijn genomen ;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke is onderworpen ;
 4. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen ;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of houdt verband met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren die bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokken persoon een minderjarige is.

Voor inwoners van de staat Californië is dit privacy beleid bedoeld om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act (CCPA). Als er inconsistenties zijn tussen dit document en de CCPA, is de staatswet van toepassing. Als we inconsistenties vinden, zullen we ons beleid wijzigen om te voldoen aan de relevante wetgeving.

Toestemming

Gebruikers gaan ermee akkoord dat ze door onze site te gebruiken, instemmen met: de voorwaarden uiteengezet in dit privacy beleid en het verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens die in dit beleid worden vermeld.

Persoonlijke gegevens die we verzamele

Automatisch verzamelde gegeven

Wanneer u onze site bezoekt en gebruikt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen en opslaan :

1. Links waarop een gebruiker klikt tijdens het gebruik van de site
2. Inhoud die de gebruiker op uw site bekijkt

Gegevens verzameld op een niet-automatische manier

We verzamelen geen aanvullende gegevens wanneer de gebruiker bepaalde functies op onze site hanteert.

Houd er rekening mee dat we alleen gegevens verzamelen die ons helpen het doel te bereiken dat in het privacy beleid wordt uiteengezet. We zullen geen aanvullende gegevens verzamelen zonder u hiervan eerst op de hoogte te stellen.

Hoe we persoonlijke gegevens gebruiken

Persoonlijke gegevens die op onze site worden verzameld, worden alleen gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid worden gespecificeerd of die op de relevante pagina's van onze site worden aangegeven. We zullen uw gegevens niet gebruiken buiten wat we openbaar maken. De gegevens die we automatisch verzamelen, worden gebruikt voor de volgende doeleinden :

 1. Analyse van internetverkeer 

Met wie we persoonsgegevens delen

Werknemers

We kunnen gebruikersgegevens bekendmaken aan elk lid van onze organisatie die ze redelijkerwijs nodig hebben om de doeleinden te bereiken die in dit beleid zijn uiteengezet.

Derde partijen

We kunnen gebruikersgegevens delen met de volgende derde partijen > GLS: 14 rue Michel Labrousse - CS 93730-31037 Toulouse Cedex
 
Derden hebben geen toegang tot gebruikersgegevens buiten wat redelijkerwijs nodig is om het opgegeven doel te bereiken.

Overige toelichtingen

We verbinden ons ertoe uw gegevens niet te verkopen of te delen met derden, behalve in de volgende gevallen:

 1. als de wet het vereist
 2. als het vereist is voor een gerechtelijke procedure
 3. om onze wettelijke rechten te bewijzen of te beschermen
 4. aan kopers of potentiële kopers van dit bedrijf in het geval dat we het bedrijf willen verkopen 

Als u hyperlinks van onze site naar een andere site volgt, houd er dan rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle hebben over hun privacybeleid en -praktijken.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Om uw veiligheid te beschermen, gebruiken we het transportlaagbeveiligingsprotocol om persoonlijke informatie via ons systeem te verzenden.

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

Om uw veiligheid te beschermen, gebruiken we het transportlaagbeveiligingsprotocol om persoonlijke informatie via ons systeem te verzenden.
 
Alle gegevens die in ons systeem zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd en alleen toegankelijk voor onze medewerkers. Onze werknemers zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsovereenkomsten en schending van deze overeenkomst zou leiden tot ontslag van de werknemer.
 
Hoewel we alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat onze gebruikersgegevens veilig zijn en dat gebruikers worden beschermd, blijft er altijd risico bestaan. Het internet als geheel kan soms onveilig zijn en daarom kunnen we de veiligheid van gebruikersgegevens niet meer garanderen dan redelijkerwijs praktisch is.

Minderjarigen

De AVG specificeert dat mensen onder de 15 jaar als minderjarig worden beschouwd met het oog op het verzamelen van gegevens. Minderjarigen hebben de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger nodig om hun gegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken.

Uw rechten als gebruiker

Onder de AVG hebben gebruikers de volgende rechten als betrokkenen:

 1. recht op toegang
 2. recht op rectificatie
 3. recht om te wissen
 4. recht om de verwerking te beperken
 5. recht op overdraagbaarheid van gegevens
 6. recht op bezwaar

 Meer informatie over deze rechten vindt u in hoofdstuk 3 (art 12-23) van de AVG.

Hoe u de verzamelde gegevens kunt wijzigen, verwijderen of betwisten

Als u wilt dat uw informatie wordt verwijderd of op welke manier dan ook wordt gewijzigd, neem dan hier contact op met onze privacyfunctionaris :
Millecam S.
3 rue du Mont des carliers
7522 Blandain
BELGIQUE
contact@bardahlfrance.com
03 10 38 38 38

Beleid inzake cookies

Een cookie is een klein bestand dat door de website op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen. Het doel is om gegevens te verzamelen met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze site :
 

 1. Functionele cookies
  We gebruiken ze om eventuele selecties die u op onze site maakt te onthouden, zodat ze worden bewaard voor toekomstige bezoeken.

U kunt ervoor kiezen om op de hoogte te worden gesteld telkens wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt er ook voor kiezen om cookies volledig uit te schakelen in uw internetbrowser, maar dit kan de kwaliteit van uw gebruikerservaring verminderen.

Cookies van derden

We kunnen cookies van derden op onze site gebruiken om de volgende doeleinden te bereiken:
  
1. Bewaak gebruikersvoorkeuren om advertenties af te stemmen op hun interesses.

 

Wijzingen

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te blijven voldoen aan de wet en om eventuele wijzigingen in ons gegevensverzamelingsproces weer te geven. We raden onze gebruikers aan om ons beleid van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van eventuele updates. Indien nodig kunnen we gebruikers per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

Contact

Als u vragen voor ons heeft, neem dan gerust contact met ons op via:
03 10 38 38 38
contact@bardahlfrance.com
71/8 Avenue Guynemer Entrée 8 - Résidence Porte de Flandre BP 91049 59701 MARCQ EN BAROEUL CEDEX 1

Ingangsdatum : 2 oktober 2019